Menu

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 Obowiązek informacyjny dotyczący ochrony i przetwarzania danych osobowych realizowany jest przez Gminny Ośrodek Kultury w postaci odpowiednich paragrafów dodawanych do regulaminów istniejących w Gminnym  Ośrodku Kultury: regulaminach konkursów, przeglądów lub festiwali, regulaminach wydarzeń realizowanych przez naszą placówkę, regulaminie organizowania wypoczynku na terenie Ośrodka, zawodów sportowo - rekreacyjnych. 

Poniżej udostępniamy podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

 

 

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA GGMINNEGO OŚRODKA KULTURY

 

Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą przy ul. Kościelnej 4 w Lubaszu, 64-720 Lubasz, jako podmiot sektora finansów publicznych podejmuje działania wynikające z przepisów  o samorządzie gminnym oraz instytucjach kultury oraz realizuje inne zadania ustawowe  i statutowe.

Ilekroć zebranie od Państwa danych osobowych Państwa dotyczących będzie niezbędne i/lub konieczne do wypełnienia zadań statutowych realizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu, należytego wykonania zawartych umów, organizacji imprez i wykonania innych zadań  i przedsięwzięć Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaszu, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu informuje, że:

 1.  Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka są przetwarzane w formie tradycyjnej oraz elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2.   Zgodnie z ar. 4 ust. pkt. 7 RODO Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury, z siedzibą w Lubaszu przy ul. Kościelnej 4, 64-720 Lubasz, reprezentowany przez Dyrektora Szymona Szweda,  adres e-mail: gok-lubasz@wp.pl. Dokumenty zawierające dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecko będą przetwarzane przez okres określony przepisami prawa.

3.   Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury jest Joanna Mrowicka Kancelaria Smart & Standards, adres e- mail: kontakt@smart-standards.com, tel. 602 241 239.

4.      Pana/Pani dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu:
a) wykonania zadań Gminnego Ośrodka Kultury i innych prawnych obowiązków, w tym umownych, Gminnego Ośrodka Kultury (podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
b) realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Gminnego Ośrodka Kultury (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) takich jak: wykonanie zawartych przez nas umów z podmiotami trzecimi, w tym z naszymi partnerami i sponsorami, marketing bezpośredni naszych usług i zadań, ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, tworzenie zestawień i analiz (takich jak raportowanie, badania marketingowe itp., itd.) w związku                z wykonywaniem naszych zadań statutowych i obowiązków prawnych, w tym umownych;

 1. Ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego,  w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID 19 wywołanej wirusem SARS CoV 2 (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. d RODO, art. 9. ust. 2 lit i. RODO; Ustawa  z dnia  2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać
    a) przez czas wykonania zadań Gminnego Ośrodka Kultury i innych prawnych obowiązków, w tym umownych i/lub

b) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane i/lub
c) przez czas, w którym Gminny Ośrodek Kultury może ponieść konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub niewykonania naszych zadań statutowych lub obowiązków prawnych;
d) przez okres konieczny do uzyskania informacji o potwierdzeniu albo nie potwierdzeniu zarażenia koronawirusem.

5.      Przetwarzane dane osobowe nie są  i nie będą udostępniane innym podmiotom poza przypadkami, gdy obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zostanie na to wyrażona  Pani/Pana zgoda. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

6.      Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przez nas przekazywane naszym partnerom, z którymi mamy zawarte umowy na współpracę przy wykonywaniu naszych zadań i innych obowiązków prawnych, w tym umownych, podmiotom świadczącym nam pomoc informatyczną, prawną, usługi doradcze, konsultacyjne oraz innym podmiotom działającym na nasze zlecenie a świadczącym nam usługi niezbędne do realizacji naszych zadań statutowych i wykonania innych obowiązków prawnych, w tym umownych; a także, w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu  i służbom porządkowym.

 1. Zgodnie z RODO, przysługują Pani/Panu:
  a) prawo żądania od nas dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,
  b) prawo sprostowania Państwa danych osobowych,
  c) prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
  d) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
  e) prawo przenoszenia danych,
  f) prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz może być warunkiem uczestnictwa przez Panią/Pana w naszych zadaniach i w związku z tym będziecie Państwo zobowiązani do ich podania w wymaganym przez nas zakresie, a brak ich podania może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w realizowanych przez nas zadaniach  i wykonywanych obowiązkach prawnych, w tym umownych.

Uwaga:

 

Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu przetwarza dane osobowe na następującym/ch portalu/ach społecznościowym/ch:

 

 

 

 

 

 • www.facebook.com

 

Szymon Szwed
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaszu