Menu

 

12 MAJ 2021

Konkurs fotogragiczny CZARNO-BIAŁA GMINA LUBASZ

Zapraszamy do udziału amatorów w konkursie fotograficznym.????????????
Zrób czarno-białe zdjęcie okolicznych miejsc gminy Lubasz i wyślij je do nas!
Szczegóły w REGULAMINIE.
 
Regulamin konkursu fotograficznego
„Czarno-biała Gmina Lubasz”
I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu fotograficznego „Czarno-biała Gmina Lubasz”, zwany dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu, ul. Kościelna 4 oraz Biblioteka Publiczna Gminy Lubasz im. ks. Antoniego Ludwiczaka w Lubaszu, ul. Bolesława Chrobrego 35
zwany dalej „Organizatorem”.
3. Celem Konkursu jest:
a) ukazywanie atrakcyjnych turystycznie miejsc w gminie Lubasz,
b) propagowanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i fotograficznych wśród społeczności gminy Lubasz
c) zachęcanie do poznawania architektury i przyrody gminy Lubasz; ukazanie piękna i bogactwa naturalnego, odkrywanie miejsc przyrodniczo cennych,
d) propagowanie aktywnych form wypoczynku na terenie gminy Lubasz.
4. Uczestnikami Konkursu mogą być amatorzy z gminy Lubasz w każdym wieku.
II. Zasady Konkursu
1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące oryginałami.
2. Zakazuje się prac tworzonych wspólnie.
3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie 1 zdjęcia ukazującego gminę Lubasz i jej okoliczną przyrodę w czarno-białym filtrze.
4. Prace należy przesłać w formie elektronicznej: e-mail gok-lubasz@wp.pl do 31.05.2021r. W temacie e-maila należy wpisać „konkurs fotograficzny, imię i nazwisko uczestnika” oraz dołączyć skan lub zdjęcie prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia uczestnika stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
5. Jedna osoba może zgłosić na konkurs maksymalnie 1 fotografię.
6. Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka zgadzają się na piśmie (załącznik nr 1 do Regulaminu) na opublikowanie imienia, nazwiska, wieku dziecka oraz zwycięskich prac na stronie internetowej oraz portalu społecznościowym Organizatorów i w mediach lokalnych.
7. W Konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia nie spełniające warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
8. Jeżeli na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii: „Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację mojego wizerunku”.
9. Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z uznaniem Regulaminu.
10. Wszystkie zdjęcia, biorące udział w Konkursie przechodzą na własność Organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji.
III. Zasady przyznawania nagród w konkursie.
1. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora dokona oceny otrzymanych fotografii przyznając 3 główne nagrody.
2. Podsumowanie i ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 4 czerwca 2021r.
3. Uczestnicy zostaną powiadomieni o terminie i formie przekazania nagród telefonicznie lub e-mailem.
VI. Postanowienia końcowe.
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Konkursu i warunków udziału w Konkursie oraz do jego odwołania bez podania przyczyny.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
Załącznik nr 1
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA
Imię i nazwisko: …....………………………………………………………………………..………………………
Data urodzenia: …..………………………………………………………………………..…………………………
Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………
Nazwa szkoły, klasa (dotyczy dzieci w wieku szkolnym)
……………………………………………………………………………………………….………………………
Telefon kontaktowy oraz adres e-mail uczestnika:
……………………………………………………………………………………………..…………………………
Miejsce zrobienia zdjęć:
………....................………………………………………………………………………………….………………
OPIEKUN PRAWNY UCZESTNIKA (dotyczy osób niepełnoletnich):
Imię i nazwisko: …......………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………….………………………..
Telefon kontaktowy oraz adres e-mail:
……………………………………………………………………………………………………………….………
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
w zakresie udziału w konkursie
Wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody* na udział/udział zgłaszanego przeze mnie uczestnika w konkursie na zasadach określonych w regulaminie konkursu.
Wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody* na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych/danych osobowych zgłaszanego przeze mnie uczestnika, na potrzeby niezbędne w celu przeprowadzenia konkursu.
Wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych w zakresie: zbierania i przetwarzania informacji o wynikach konkursu, publikowania listy laureatów i wyróżnionych uczestników na stronie internetowej profilu Facebook Organizatora oraz w mediach.
Wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wizerunku autora przez Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu, w tym w szczególności na potrzeby działalności promocyjno- marketingowej.
……….…………………….…………
Data i podpis osoby pełnoletniej
* niepotrzebne skreślić