Menu

Projekty

Budowa drewnianej wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Dużym w Lubaszu

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja pn. "Budowa drewnianej wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Dużym w Lubaszu" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Operacja realizowana jest w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD.

 

GRANT - KONWERSJA CYFROWA

         Kulturalno - Cyfrowy krok naprzód!

Syntetyczny opis projektu grantowego

Cykl działań zawartych w projekcie Kulturalno - Cyfrowy krok naprzód, to idealny sposób na poszerzenie oferty animacji kulturalnych na terenie gminy. Najważniejszym jest wypracowanie skutecznej formy oddziaływania na mieszkańców niezależnie od wieku i płci, zainteresowań czy sprawności. Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu swoim oddziaływaniem obejmuje kulturę, rekreacje, turystykę i wypoczynek. W gminie wiejskiej znajduję się 15 wsi sołeckich i blisko 7600 mieszkańców. Priorytetem jest zakup sprzętu, przeprowadzenie szkoleń, co pozwoli na realizację zajęć warsztatowych istniejącym grupom, których działalność została mocno ograniczona w okresie pandemii, a także powstanie nowych grup, których funkcjonowanie dzięki inwestycjom, będzie odbywało się wg wyższych standardów. Z perspektywy funkcjonowania GOK niezbędnym jest wyposażenie pracowników w nowoczesny sprzęt komputerowy, a planowane działania, wydarzenia przewidziane do realizacji wymagają znalezienia odpowiedniego sprzętu audiowizualnego. Zakup niezbędnego sprzętu ułatwiającego osobom z niepełnosprawnościami odbiór dóbr kultury oraz przystosowanie aplikacji  dla osób niepełnosprawnych pozwoli odpowiedzieć na ich potrzeby, a Gminnemu Ośrodkowi Kultury poszerzyć strefę oddziaływania na społeczność lokalną.


W jaki sposób w projekcie grantowym zostanie zapewniona dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w tym osobom z niepełnosprawnościami?
 
W ramach projektu planowane są działania, które będą dotyczyły treści związanych z zapewnieniem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w zakresie dostępności cyfrowej, informacyjno - komunikacyjnej. Obecnie publikowane materiały na profilu, stronie oficjalnej GOK Lubasz oraz sama strona jest dostosowana zgodnie ze standardami WCAG. Planowane imprezy, zajęcia i inne formy animacji kulturalnej zakładają znoszenie barier, dostępność dla osób ze szczególnymi wymaganiami. W minionych latach w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubaszu staże odbywały osoby z  orzeczeniem o niepełnosprawności, na mocy porozumień z Powiatowym Urzędem Pracy, Urzędem Gminy Lubasz i Fundacją AKME - Klub Integracji Społecznej. 
Przewidujemy w ramach projektu stworzenie filmów związanych z charakterystycznymi miejscami na terenie gminy, dostosowanych w przekazie dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Pozwoli to poszerzyć grono odbiorców działań i wypromować miejsca. Na bieżąca prowadzona będzie kontrola, a w ramach planowanych szkoleń zawarte będą treści dla wszystkich pracowników  tworzących dokumenty cyfrowe. W ramach realizowanego projektu zakupiony zostanie niezbędny sprzęt, który ma na celu ułatwienie osobom z niepełnosprawnościami odbiór dóbr kultury. Będzie to przenośny system pętli indukcyjnej, który osobom odwiedzjącym i uczestnikom wydarzeń artystycznych ułatwi dostęp. Wśród planowanego do realizacji zakupu - tabletów, uwzględnione zostaną kryteria dostępności dla osób niepełnosprawnych. Pozwoli to w realizowane działania, zajęcia włączać osoby z niepełnosprawnościami. Podsumowując zakupiony zostanie film w PJM, system pętli indukcyjnej a przy wyborze tabletów, uwzględnione zostaną potrzeby osób niepełnosprawnych.