Menu

 

19 KWI 2024

Zapytanie i praca dla Ratownika WOPR

 Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy!

Zbliża się sezon wypoczynkowy. W najbliższym czasie pojawiać się będą informacje związane z funkcjonowaniem ośrodka, planowanymi działaniami i wydarzeniami. Przed nami intensywny czas imprez plenerowych, organizacji obozów sportowych i zajęć w okresie lata. W dniu dzisiejszym publikujemy Zapytanie Ofertowe na prowadzenie Wypożyczalni sprzętu pływającego (Załącznik) oraz prosimy o składanie ofert osób z odpowiednimi kwalifikacjami do pracy w sezonie na kąpielisku strzeżonym jako Ratownik WOPR. Czas pracy 15.06.2024-31.08.2024 w godzinach 9.45-18.15 7 dni w tygodniu Termin Zgłoszenia do pracy mija 10 maja 2024 roku.
ZAPYTANIE OFERTOWE na: Wynajem wypożyczalni sprzętu pływającego będącego w zarządzaniu Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaszu, ul. Kościelna 4
Termin wynajmu: 15 czerwca 2024 - 15 września 2024 r.
1). Przedmiot zamówienia: Zapewnienie nieprzerwalnego wypożyczania sprzętu wodnego znajdującego się na wyposażeniu wypożyczalni, codziennie w godzinach 10:00 do 18:00, z możliwością wydłużenia.
2).Usługodawca ma obowiązek zapewnić:
- gotowość sprzętu pływającego najpóźniej od godz. 10.00 w dniu 15.06.2024r.
- stałe utrzymanie sprzętu w sprawności technicznej
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i regulaminu wypożyczalni sprzętu pływającego
- stałą obsługę osobową wypożyczalni.
3).Termin złożenia oferty mija 10.05.2024 roku o godz. 16:00.
4). W imieniu zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest: Szymon Szwed – Dyrektor GOK w Lubaszu.
5) .Oferty proszę składać listownie na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu, ul. Kościelna 4, 64-720 Lubasz, z dopiskiem „Oferta – Wypożyczalnia sprzętu pływającego w Lubaszu - 2024”.
6). Informacje uzupełniające:
- Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej i zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres oferenta, oraz napis: „Oferta – Wypożyczalnia sprzętu pływającego w Lubaszu - 2024”.
- Ceny podane w ofercie (netto i brutto) muszą być wyrażone cyfrowo i słownie.
- Oferta musi obejmować całość zamówienia.
- Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.
- Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania, a po upływie terminu zmiana ceny możliwa jest w trybie negocjacji, jeżeli takie będą prowadzone.
- Strony obowiązywać będzie treść umowy zawartej po wyłonieniu wykonawcy.
Szymon Szwed
Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu