Menu

 

24 MAJ 2024

Dni Gminy Lubasz - Zapytania Ofertowe

 Szanowni Państwo!

Publikujemy Zapytania Ofertowe na Dni Gminy Lubasz w zakresie zapewniania: Ochrony, Strefy Gastronomiczno - Rozrywkowej oraz Techniki Estradowej. Dni Gminy Lubasz w formie imprezy masowej odbędą się w dniach 03.08.2024 - 04.08.2024 a w piątek 02.08.2024 tradycyjnie rozpoczniemy od Teatru Ulicznego.
Termin składania Ofert mija 10 czerwca 2024 roku o godzinie 16.00
----------------------------------------------------------------------
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaszu zaprasza do składania ofert na zapewnienie kompleksowej usługi, strefy gastronomiczno - rozrywkowej „Dni Gminy Lubasz 2024”, które odbywać się będą na terenie GOK w Lubaszu przy ul. Kościelnej 4.
ORGANIZATOR: Gminny Ośrodek Kultury, 64-720 Lubasz ul. Kościelna 4, NIP 763 16 42 579
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Organizatora do złożenia zamówienia.
OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Zapytanie ofertowe dotyczy obsługi gastronomiczno - rozrywkowej „Dni Gminy Lubasz 2024”
Informacje o imprezie:
a. Termin: 03.08.2024 do 04.08.2024 r.
b. Miejsce: 64-720 Lubasz ul. Kościelna 4
c. Zapytanie ofertowe dotyczy zapewnienia kompleksowej obsługi gastronomiczno - rozrywkowej podczas imprezy (zamki dmuchane, strefa dmuchańców, napoje, ciepłe i zimne posiłki)
WARUNKI WYMAGANE DLA OFERENTÓW:
W zapytaniu ofertowym mogą wziąć udział Oferenci, którzy: Akceptują treść zapytania ofertowego bez zastrzeżeń.
Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Treść złożonej oferty musi zawierać: opis kompleksowej obsługi gastronomicznej - rozrywkowej,
ofertę cenową za wyłączność na usługi realizowane w ramach tego zadania.
MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć do dnia 10 czerwca 2024r. do godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubaszu przy ul. Kościelnej 4 (w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie) Oferta z dopiskiem: „Dni Gminy Lubasz 2024 – Strefa Gastronomiczna”. Oferty złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
POSTANOWIENIA DODATKOWE
Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji i przerwania na każdym etapie postępowania ofertowego bez podania przyczyny.
Zamawiający ma prawo nie powiadamiania oferentów, których oferta nie została wybrana o wyniku przedmiotowego postępowania. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zakresu i jakości usługi zgodnej z zaproponowaną ofertą. Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych na każde zadanie
Uwaga! Oferent ma obowiązek złożyć w terminie przewidzianym w ustawie odpowiednie dokument zezwalające na sprzedaż wyrobów alkoholowych.
Gminny Ośrodek Kultury
Dyrektor Szymon Szwed
-------------------------------------------------------------------------
ZAPYTANIE OFERTOWE
na zapewnienie obsługi OCHRONA podczas Dni Gminy Lubasz 2024 – IMPREZA MASOWA
W dniach sobota i niedziela 03.08.2024-04.08.2024 odbędą się Dni Gminy Lubasz, w Amfiteatrze na terenie Ośrodka Wypoczynkowego ul. Kościelna 4, 64-720 Lubasz
1. Przedmiot zamówienia:
Zapewnienie obsługi OCHRONA podczas imprezy w dniach 03.08.2024 GODZINA 20.00-01.00 dnia 04.08.2023 oraz od godz. 20:00-24:00 w dniu 04.08.2023 r. IMPREZA MASOWA
Usługodawca ma obowiązek zapewnić: usługę OCHRONA osób i mienia, posiadać odpowiednie Koncesje i kwalifikacje pracowników. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
2. Terminy:
Termin złożenia oferty mija 10.06.2024 roku o godz. 16:00.
3. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest: Szymon Szwed
4. Oferty proszę składać listownie na adres:
Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu, ul. Kościelna 4, 64-720 Lubasz,
z dopiskiem „Oferta Ochrona – Dni Gminy Lubasz 2024”
Informacje uzupełniające:
1) Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej i zamkniętej kopercie wg załączonego Wzoru: na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: „Oferta – Dni Gminy Lubasz 2024”
2) Ceny podane w ofercie (netto i brutto) muszą być wyrażone cyfrowo i słownie i dotyczyć stawki godzinowej dla jednego pracownika.
3) Oferta musi obejmować całość zamówienia.
4) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.
5) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania, a po upływie terminu zmiana ceny możliwa jest w trybie negocjacji, jeżeli takie będą prowadzone.
6) Strony obowiązywać będzie treść umowy zawartej po wyłonieniu wykonawcy.
Szymon Szwed
Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu
-------------------------------------------------------------------------
ZAPYTANIE OFERTOWE
na zapewnienie obsługi muzycznej, technicznej podczas Dni Gminy Lubasz 2024
W dniach sobota i niedziela 03.08.2024-04.08.2024 odbędą się Dni Gminy Lubasz, w Amfiteatrze na terenie Ośrodka Wypoczynkowego ul. Kościelna 4, 64-720 Lubasz
1. Przedmiot zamówienia:
1)Zapewnienie obsługi muzycznej, technicznej podczas imprezy w dniach 04.08.2024 – 05.08.2024 od godz. 14:00 dnia 03.08.2024r. do godz. 24:00 w dniu 04.08.2023 r.
2)Usługodawca ma obowiązek zapewnić:
nagłośnienie estradowe wraz z obsługą techniczną i sceniczną zgodne z RIDEREM TECHNICZNYM wykonawców, oświetlenie estradowe wraz z obsługą techniczną i sceniczną zgodne z RIDEREM TECHNICZNYM wykonawców oraz namiotu obsługi technicznej (transport, rozłożenie, złożenie, montaż i obsługa) – opcjonalnie ok 100 metrów
Gotowość sprzętu najpóźniej godz. 14.00 dnia sobota 03.08.2024r.
Zapewnienie agregatu prądotwórczego wraz z obsługą.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wykonywania zlecenia przez inne podmioty, niż wskazane w umowie.
Szczegółowy program zostanie ustalony z Zamawiającym.
3. Terminy:
1)Termin złożenia oferty mija 10.06.2024 roku o godz. 16:00.
2) Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest: Szymon Szwed 600 699 604
3) Oferty proszę składać listownie na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu, ul. Kościelna 4, 64-720 Lubasz, z dopiskiem „Oferta Technika– Dni Gminy Lubasz 2024” lub e-mailowo gok-lubasz@wp.pl
4.Informacje uzupełniające:
1)„Oferta – Dni Gminy Lubasz 2024”
2) Ceny podane w ofercie (netto i brutto) muszą być wyrażone cyfrowo i słownie.
3) Oferta musi obejmować całość zamówienia, z wyszczególnieniem kosztów agregatu.
4) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.
5) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania, a po upływie terminu zmiana ceny możliwa jest w trybie negocjacji, jeżeli takie będą prowadzone.
6) Ridery techniczne zespołów przekazane zostaną drogą elektroniczną po kontakcie telefonicznym lub mailowy. Strony obowiązywać będzie treść umowy zawartej po wyłonieniu wykonawcy.
PROGRAM IMPREZY:
SOBOTA 03.08.2024 GODZINY 14.00-01.00 18.00-01.00 PRZEGLĄD WOKALISTÓW, KONCERT ZESPOŁU, ZABAWA dj
NIEDZIELA 04.08.2023 GODZINA 15.00 –24.00 FESTYN WYSTĘPY WOKALNE, zespoły muzyczne, występy artystyczne, Loteria
Szymon Szwed
Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu